info@sdabanovici.ba

+387 35 876-725

+387 35 876-725

Alije Izetbegovića br. 68

Top

Zbog Fertika Glibanovića i Sandre Kasumović-Idrizović ministar Jurić (PDA) želi da uskrati zdravstvenu zaštitu stanovnicima Banovića [SAOPŠTENJE ZA JAVNOST]

Zbog Fertika Glibanovića i Sandre Kasumović-Idrizović ministar Jurić (PDA) želi da uskrati zdravstvenu zaštitu stanovnicima Banovića [SAOPŠTENJE ZA JAVNOST]

Dana 31. marta 2021. godine Općinskom vijeću Banovići i Općinskom načelniku Općine Banovići dostavljeno je upozorenje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona broj: 13/1- 33-006482/21 od 29.03.2021. godine iz kojeg proizilazi da će Ministarstvo preduzeti radnje na obustavljanju finansiranja JZU „Dom zdravlja” Banovići ukoliko Općinsko vijeće Banovići ne imenuje u privremeni Upravni odbor JZU „Dom zdravlja” Banovići lice koje je predloženo od strane Ministarstva.

Općinsko vijeće Banovići i Općinski načelnik Općine Banovići su sa svoje strane ispoštovali proceduru utvrđenu članom 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” , broj 46/10 i 75/13) u pogledu procedure
predlaganja i imenovanja privremenog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Banovići, te shodno pomenutom članu Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvrstili u dnevni red 5. redovne sjednice Općinskog vijeća razmatranje i usvajanje odluke o bližim kriterijima za imenovanje Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Banovići.

U vezi s navedenim, potpuno je neshvatljivo i krajnje neprihvatljivo da se u vrijeme pandemije/epidemije virusa COVID-19 prijeti obustavom finansiranja JZU „Dom zdravlja” Banovići od strane Kantonalnog ministra zdravstva iz bilo kakvih razloga a posebno iz razloga koji se navode u pomenutom upozorenju. Pozivanje Ministra zdravstva na Zaključak Vlade iz 2016. godine uz potpuno zanemarivanje tadašnjeg u odnosu na današnji društveno-ekonomski kontekst koga u potpunosti i u svijetu i kod nas obilježava epidemiološka situacija izazvana virusom COVID 19 je takođe potpuno neutemeljeno i neprimjereno, uz napomenu daje pomenuti Zaključak donešen na prijedlog tadašnjeg Ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića.

Neshvatljivo je da Ministarstvo u ovakvoj situaciji dodatno ugrožava zdravlje građana općine Banovići i potpuno nezakonito prijeti obustavom finansiranja JZU „Dom zdravlja” Banovići, stavljajući interese pojedinca Glibanović Fertika, kandidata za člana Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja44 Banovići ispred kantonalnog Ministarstva zdravstva iznad interesa zdravlja i sigurnosti građana općine Banovići. Sve ovo tim prije što su prijetnje vezane za imenovanje privremenog Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja44 Banovići, čije imenovanje ni na koji način, kako tvrdi Kantonalno ministarstvo zdravstva u svom upozorenju, ne bi dovelo u pitanje pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu ove općine i lična primanja zaposlenih u Domu zdravlja. Upravo suprotno, najava nezakonitog postupanja Kantonalnog ministarstva zdravstva dovela bi u pitanje pružanje zdravstvene zaštite stanovništva naše općine i lična primanja zaposlenih u Domu zdravlja.

Fertik Glibanović

Građani općine Banovići i njihovo zdravlje ne mogu biti moneta za potkusurivanje Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, te smatramo daje upozorenje Ministarstva dostavljeno Općinskom vijeću i Općinskom načelniku Općine Banovići u ovakvoj situaciji krajnje nepromišljeno i nepotrebno i da ne postoji nikakav razlog niti bilo kakvo opravdanje za prijetnje obustavom finansiranja JZU „Dom zdravlja” Banovići u vrijeme pandemije/epidemije koronavirusa, kada je treći val pandemije/epidemije na vrhuncu, te da Ministarastvo zdravstva Tuzlanskog kantona mora biti svjesno da i samo ovakvo upozorenje u vrijeme zvanično proglašene pandemije/epidemije COVID-19 u našoj zemlji može predstavljati krivično djelo, a pogotovo obustava finansiranja JZU „Dom zdravlja44 Banovići zbog navedenih razloga. Zdravlje naših građana je iznad svega, iznad bilo čijih i bilo kakvih interesa i politika.

U vezi sa svim gore navednim, tražimo od premijera i predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona da se pokrene procedura smjene Ministra zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona Dr. med. Bože Jurića ili da imenovani sam podnese ostavku na pomenutu funkciju.

Podijeli